Data: 2023-02-21 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 6113 razy

Czy z chorobą Crohna lub WZJG da się pracować?

nie-robie

Tak, osoby z chorobą Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego mogą pracować utrzymując stabilność zawodową, jednak na ich zdolność do pracy mogą istotnie wpływać objawy choroby.

Choroba Crohna i WZJG to choroby zapalne jelit, o nieokreślonych jak dotąd przyczynach, charakteryzujące się występowaniem okresów zaostrzenia i remisji. W czasie zaostrzenia u pacjentów występują krwiste biegunki - nawet do 30 razy dziennie, bóle brzucha, zmęczenie, utrata wagi, szereg powikłań pozajelitowych oraz polekowych. Objawy te mogą wpłynąć na zdolność osoby do wykonywania pracy - szczególnie, gdy wymaga ona nieprzerwanej dostępności, intensywnej aktywności fizycznej lub jest silnie stresująca.

Szczególnie ważny jest łatwy dostęp do toalety - zapewnia to przede wszystkim komfort psychiczny, pozwalający w pełni skoncentrować się na wykonywanej pracy.

Nieswoiste choroby zapalne jelit wiążą się często ze stosowaniem leków biologicznych, które muszą zostać podane w formie kroplówki. W takich sytuacjach w odstępie 1-3 miesięcy wymagana jest całodniowa wizyta w szpitalu lub placówce medycznej.

Szczególnie w czasie zaostrzenia choroby warto rozważyć przejście na pracę w trybie zdalnym, jeżeli tylko typ wykonywanej pracy na to pozwala. Docelowo w związku z rozwojem technologii optymalną opcją dla pacjentów z NZJ wydaje się być praca w modelu hybrydowym.

Choroba Crohna i WZJG mogą być uznane za niezdolność do pracy, lecz możliwe jest uzyskanie różnych form wsparcia takich, jak:

  • zwolnienie chorobowe (maksymalnie do 182 dni) - kiedy pojawia się niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych
  • świadczenie rehabilitacyjne (maksymalnie do 12 miesięcy) - jeżeli chory jest osobą ubezpieczoną, którą wyczerpała prawo do pobierania zasiłku chorobowego, w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy
  • stopień niepełnosprawności - kiedy przez stan zdrowia wymagane jest przystosowanie stanowiska pracy lub występuje całkowita niezdolność do pracy. U osób po 16 roku życia nadawany jest stopień lekki, umiarkowany lub znaczny
  • renta z tytułu niezdolności do pracy - w przypadku częściowej lub całkowitej niezdolności do wykonywania pracy z powodu stanu zdrowia. Renta ta może być stała, okresowa lub szkoleniowa (do 36 mc)
  • renta socjalna - jeśli całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 r.ż.

Autorzy tej strony zasilani są kawą.
☕ Postaw nam kawę ☕

Bibliografia
    https://www.gov.pl/web/rodzina/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna